15122017 6

‘Aho: 18/12/2017
Taimi: 10:00 am
Feitu’u: Fale Alea ‘o Tonga


FAKANOFONOFO

9:30 am        Fakanofonofo ‘o e Hou’eiki Fakafofonga Fale Alea Kuo Fili mo e Kau Fakaafe

HOKOHOKO ‘O E NGAUE
Fika 1        Lotu
                   Sea Fakataimi ‘o e Fale Alea ‘o Tonga

Fika 2       Tali ui ‘a e Hou’eiki Fakafofonga Fale Alea Kuo Fili
                  Kalake Pule ‘o e Fale Alea ‘o Tonga

Fika 3       Me’a ‘a e Sea Fakataimi ‘o e Fale Alea             
                  Sea Fakataimi ‘o e Fale Alea ‘o Tonga

Fika 4        Fakaava ‘o e Puha Pāloti
                  (Lau ‘o e Ngaahi Fokotu’u Kanititeiti Palēmia)

Fika 5        Fakamalanga meiate kinautolu Hou’eiki Kanititeiti Kuo Fokotu’u Mai Ke Palēmia

Malōlō Fakataimi

(Ke faka’atā ‘a e kau fakaafe mo e kau faiongoongo ke mavahe atu mei loto Fale Alea koe’uhi kae fakafaingofua ‘a e teuteu ki he pāloti fakapulipuli ‘a e Hou’eiki Fakafofonga Fale Alea Kuo Fili)

Fika 6        Pāloti Fakapulipuli ‘i hono fili ‘o e Palēmia

Fika 7        Tānaki ‘o e Ngaahi Pāloti Fakapulipuli

Malōlō Fakataimi

(Ke faka’atā ‘a e Kalake Pule mo e ‘Atita Seniale ke lau ‘a e ngaahi pāloti lolotonga ’a e me’a ki ai ’a e Sea Fakataimi pea ke fakahoko atu ia kiate ia)

Fika 8        Fakahā ‘e he Sea Fakataimi ‘a e Ngāue ‘e hoko mai


HOKOHOKO ‘O E POLOKALAMA
 
Fika 9        Fakahā ‘e he Sea Fakataimi ‘a e ola ‘o e fili ‘o e Palēmia.

Fika 10      Fakaafe’i ‘e he Sea Fakataimi ‘o e Fale Alea e Ngaahi Fokotu’u mei he Hou’eiki Fakafofonga Fale Alea Kuo Fili ki he lakanga o e Sea mo hono Tokoni mei he  Hou’eiki Fakafofonga Fale Alea ’o e Kau Nōpele Kuo Fili

Fika 11     Fakahoko atu ‘e he Sea Fakataimi ki he fakataha ‘a e founga ngāue kenau muimui ki ai ‘i he fili ‘o e Sea mo e Tokoni Sea  o e Fale Alea ‘o Tonga

Fika 12     Fili ‘o e Sea mo e Tokoni Sea ‘o e Fale Alea

Fika 13     Fakahā ‘e he Sea Fakataimi ‘a e ola ‘o e fili ‘o e Sea mo e Tokoni Sea ‘o e Fale Alea

Fika 14     Kelesi


 
Fa’u ‘e he;
 
Fale Alea ‘o Tonga

 

Go to top