logo1

FALE ALEA ʻO TONGA

ONGOONGO TUKU ATU

TUKU KITU’A FAKATAIMI MEI HE NGAUE’ANGA ‘A E ‘OFISA NGAUE ‘A E FALE ALEA MAKATU’UNGA HONO TUKUAKI’I ’ENE KAUNGA KI HE HIA
‘O E FAITO’O TA’EFAKALAO

Kuo tuku fakataimi kitu’a ha taha ‘o e kau ngaue ‘a e Fale Alea ‘i he ‘aho 15 ‘o Me 2024 ‘o fakatatali ke fakahoko ‘a e fakatotolo hia ‘a e kau polisí, makatu’unga ‘i hono tukuaki’i ki ha’ane kaunga ki he ngaahi faito’o ta’efakalao.

‘Oku tukupa ‘a e ‘Eiki Sea mo e ‘Ofisi ‘o e Fale Alea ke pukepuke ‘a e ngeia ‘o e Fale Alea mo tali ui ki he laoˊ. Kuo pau he’ikai ke tali pe fakangofua ha kaunga ‘ene kau ngaue ki ha ngaahi ngaue fekau’aki mo e ngaahi faito’o ta’efakalao. ‘Oku ‘ikai ke fakafofonga’i ‘e he tokotaha ngaue ni ‘a e ngaahi tefito’i taumu’a mahu’inga ‘a e Fale Alea pea mo e ‘Ofisi ‘o e Fale Aleaˊ.

‘E kei hokohoko atu aipe ‘a e feinga ke ho’ata kitu’a mo tali ui ‘a e fakahoko fatongia ‘a e ‘Ofisi ‘o e Fale Alea ‘i he ngaahi tapa kotoa pea tulitulifua ke fakahoko lelei ‘a hono ngaahi ngafa fatongia. ‘Oku ngaue faka’utumauku ‘a e ‘Ofisí ke pukepuke aipe ‘a e falala ‘a e kakaiˊ pea mo fakapapau’i ‘oku fisikitu’a mei he ‘ene kau ngaue ‘a e talangofua ki he ngaahi Lao ‘o Tonga pea mo ho’ata mai ha ngaahi to’onga ‘oku tuha mo e ngaahi taumu’a ngaue mahu’inga ‘a e Fale Alea.

Tuku Atu ʻi he Fakangofua ʻe he Kalake Pule ʻa e Fale Aleá
ʻAho 17 Me 2024
ʻOfisi ʻo e Fale Alea ʻo Tonga, Nuku’alofa, Tonga

 

Go to top