Kuo fakapapauí é he Ófisi ó e Sea Fakataimi ó e Fale Alea ‘a e maú mai ‘a e fokotuú é taha ki he lakanga Palēmiá Filí. Ko e fokotuú ko ení naé maú ia ‘e he Kalake Pulé, Gloria Poleó, í he áho ni í he Ófisi ó e Fale Alea í he ofi ki he 2 efiafi mei a Vili Manuopangai Fakaósiula Hingano, Fakafofonga ó e Kakai maá Haápai Fika 12. Ko e fokotuú ko eni óku tauhi pē ia í ha sila kuo tāpuni á ia kuo tuku ki ha puha malu ‘oku tānaki ki ai ‘a e ngaahi fokotuú. Ko e ngaahi sila óku í ai á e ngaahi fokotuú é toki fakaava ia ke fakahā á e ngaahi hingoa ó kinautolu kuo fokotuú ki he lakanga Palēmia í he áho ‘e fakataha kotoa ai ‘a e Houéiki Mēmipa kuo fili ki Fale Alea ke fili á e Palēmiá. Ko e áho mo e taimi ó e fakataha ke fili á e Palēmiá é toki fanongonongo fakaófisiale ia hili ha tāpuni á e ngaahi fokotuú ki he lakanga Palēmia í he efiafi ápongipongí.

Ko e ngaahi  faka'eke'eke kotoa pe ke fakahoko atu ia ki he Kalake Pule 'o e Fale Alea  'o Tonga,  Gloria Pole'o  'i he ngaahi fika fetu'utaki 'oku  'oatu  'i 'olunga pe email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fakamafai'i  mo tuku  atu mei he 'Ofisi 'o e Sea Fakataimi 'o e Fale Alea 'o Tonga
'Ofisi 'o e 'Eiki Sea Fakataimi 'o e Fale Alea 'o Tonga
Fale Alea 'o Tonga
Nuku'alofa
TONGA
Tel: +67623565124455
Fax:  +67624626
P.O Box 901

Go to top