Ongoongo tukuatu
Fakaʻilongaʻi ʻo e ʻAho Fakamamani Lahi ʻo e Toʻutupu 2023

ʻOku mātuʻaki fiefia moʻoni ʻa e Kōmiti Tuʻumaʻu ki he ʻAtakai mo e Feliuliuaki ʻa e ʻEá pea mo e Fale Alea ʻo Tongá, ke kau fakataha mo e ngaahi fonua kotoa pē ʻi māmani ʻi hono fakaʻilongaʻi ʻa e ʻAho Fakamāmanilahi ʻa e Toʻutupu ki he taʻu 2023.

Fakatatau ki he kaveinga fakalotofonuá, Ko e taimi pe ʻeni pea ʻi heʻene fekauʻaki mo e kaveinga fakamāmani lahí: Ngaahi taukei maʻae toʻutupú ʻa ia ʻoku fekauʻaki mo e ʻātakaí: Ki ha māmani ʻoku tuʻuloa, ʻoku mahuʻinga ai ke fakatokangaʻi ʻa e tuʻunga ʻo e tuʻu laveangofua ʻa Tonga ni ki he ngaahi nunuʻa ʻo e feliuliuaki ʻo e éa pea mo e ngaahi fakatamaki fakaenatulá, ʻa ia ʻoku kau ki ai ʻa e hikihiki ʻa e māʻolunga ʻo e tahí pea mo e toutou hoko ʻo e ngaahi saikolone fakatalopiki ʻoku toe mālohi ange. ʻOku ʻikai ha toe veiveiua, ʻoku hoko ʻa e feliuliuaki ʻa e ʻeá ko e taha ia ʻo e ngaahi pole lalahi tene uesia ʻa e kahaʻu ʻo e toʻutupu ʻo e fonuá. ʻI he meʻa ʻa e Sea ʻo e Kōmití, Lord Fakafanua, “ʻOku fakafiefia ke vakai atu ki he longomoʻui ʻa e ngaahi ngāue ʻa e toʻutupú ʻi he laine muʻá, tatau ai pē pe ko e tō ha fuʻu ʻakau pe ko hono tataki ha ngaahi polokalama ʻi honau ngaahi koló, koeʻuhi pe ko ʻenau mahuʻingaʻia ʻi ha kahaʻu ʻoku tuʻuloa.” Ko hotau fatongiá leva ke fakaivia mo tokonia kinautolu, ʻo kau ai ʻa e ngaahi tokoni ki he ngaahi ʻilo mo e ngaahi taukei ki he ʻātakaí, ke fakahoko ʻaki ʻenau ngāué.”

ʻI he ʻaho ni, ʻoku fakamahuʻingaʻi ai ʻa e ngaahi ngāue maʻongoʻonga kotoa pē kuo fakahoko ʻe he hakotupu ʻo e fonuá. ʻOku hounga foki ki he Fale Aleá ʻa e kau mai ʻa e kau taki toʻutupu mei he kotoa ʻo e ngaahi vāhenga fili ʻi Tonga ní, ki he ngaahi polokalama kotoa pē ʻa e Fale Aleá ʻi he kuohilí, ʻo kau ai ʻa e Fale Alea ʻa e Toʻutupú pea mo e polokalama SHE LEADS FALE ALEA.

ʻOku poupou kakato ʻa e Kōmití kaeʻumaʼā ʻa e Fale Alea ʻo Tongá ki he toʻutupú pea mo e fakatauange ke faitāpuekina ai pē ʻa e toʻutupu ʻo Tongá ke nau maʻu ha kahaʻu ola mo tuʻuloa foki.

*Ko e Kōmiti Tuʻumaʻu ki he ʻAtakai mo e Feliuliuaki ʻa e ʻEá ko e taha ia ʻo e ngaahi kōmiti tuʻumaʻu ʻa e Fale Alea ʻo Tongá. ʻOku ʻi ai hono talafatongia fekauʻaki mo e ngaahi kaveinga ki he ʻātakaí, feliuliuaki ʻo e ʻeá mo e ngaahi ʻisiū ki he fakalakalaka tuʻuloá. ʻOku Sea ʻi he Kōmiti ni ʻa Lord Fakafanua pea ko e Houʻeiki Mēmipa ʻo e Kōmiti ni mo honau kau talifakí ʻoku kau ki ai ʻa Lord Nuku, Hon. Huʻakavameiliku, Hon. Fekita ʻUtoikamanu, Moʻale Finau, Dulcie Tei, Lord Tuʻihaʻangana, Lord Tuʻilakepa, Lord Tuʻiʻafitu, Hon. Sevenitini Toumoua, Johnny Grattan Vaea Taione mo Mateni Tapueluelu.

 

Go to top