Ko e 'Eiki Sea e Fale Alea Lord Fakafanua, Kalake 'a e Fale Alea Gloria Pole'o, Tokoni Kalake 'a e Fale Alea Dr. Sione Vikilani, mo e kau ngaue 'a e Fale Alea na'a nau fakahoko fatongia 'i hono lau 'o e fokotu'u mo e tohi tali,Tupoulahi Manuofetoa, Linda Filiai mo Losa Hastings Latu.

Kuo kakato ‘a hono lau ‘a e Fokotu’u 7B/2023 ke Pāloti’i ke Fakamālōlō’i ‘a e ‘Eiki Palēmia, Hon. Siaosi Sovaleni pehē ki he Tohi Tali mei he ‘Eiki Palēmia.

Na’e fakamo’oni ki he Fokotu’u ko ení ‘a e toko 10 'o e Hou’eiki Mēmipa ‘o e Fale Alea 'aia ko

  1. Fakafofonga Fale Alea ‘a e Kakai ‘o Tongatapu 2, Dr. ‘Uhilamoelangi Fasi,
  2. Fakafofonga Kakai ‘o Tongatapu 4, Hon. Mateni Tapueluelu
  3. Fakafofonga Kakai ‘o Tongatapu 5, Hon. Dr. ‘Aisake Eke
  4. Fakafofonga Kakai ‘o ‘Eua 11, Hon., Dr. Taniela Fusimālohi
  5. Fakafofonga Kakai ‘o Ha’apai 12, Hon. Mo’ale Finau
  6. Fakafofonga Kakai ‘o Tongatapu 7, Hon. Paula Piveni Piukala
  7. Fakafofonga Kakai ‘a e Ongo Niua, Hon. Vātau Hui
  8. Fakafofonga Nopele fika 2 ‘o Tongatapu, Lord Tu’ivakanō
  9. Fakafofonga Nopele ‘a ‘Eua, Lord Nuku
  10. Fakafofonga Kakai ‘o Tongatapu 10, Hon. Kapelieli Lanumata

‘Oku lava ke ma’u atu he taimi ni mei he website ‘a e Fale Alea ‘a e tatau ‘o e Fokotu’u fika 7B/2023 kae pehē ki he Tohi Tali ‘a e ‘Eiki Palēmia, 'i he ongo link ko eni i lalo.

Fokotu’u 7B/2023 ki ha Pāloti ke Fakamālōlō’i ‘a e ‘Eiki Palēmia, Hon. Siaosi Sovaleni

Tohi Tali meihe 'Eiki Palemia, Hon. Siaosi Sovaleni ki he Fokotu'u Fika 7B2023

 

 

Go to top